Vyhotovenie zmlúv

zmluvné podmienky

I. P redmet zmluvy

(1.1) Vzhľadom k tomu, že Vlastník prejavil vážny záujem a úmysel předat nehnuteľnosti, špecifikované v Bode I. (viď strana č. 1) (ďalej len „Nehnuteľnosti“), zaväzuje sa týmto Sprostredkovateľ vykonávať činnosti, na základe ktorých vznikne Vlastníkovi možnosť uzatvorenia zmluvy so záujemcom o kúpu Nehnuteľností (ďalej len „Záujemca“), ktorou dôjde k prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam (ďalej len „Kúpna zmluva“) za kúpnu cenu uvedenú v Bode II. (viď strana č. 1) (ďalej len „Kúpna cena“).

(1.2) Výška Kúpnej ceny, za ktorú budú Nehnuteľnosti ponúkané, môže byť znížená iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Za súhlas so znížením Kúpnej ceny sa považuje tiež prípadný podpis Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve.

(1.3) Vlastník dáva v tejto Zmluve Sprostredkovateľovi plnomocenstvo a poveruje sprostredkovateľa, aby so Záujemcom o kúpu Nehnuteľností uzatváral rezervačné zmluvy a preberal od neho prípadne zálohu na zaplatenie Kúpnej ceny. Vlastník týmto udeľuje Sprostredkovateľovi plnú moc k rokovaniam so Záujemcom, ktoré sú vhodné a nevyhnutné k možnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

(1.4) Sprostredkovateľ je oprávnený pri sprostredkovaní možnosti uzatvoriť Kúpnu zmluvu, obsahom ktorej bude prevod majetku, spolupracovať s inými realitnými kanceláriami podľa svojho uváženia.

(1.5) Sprostredkovateľ je oprávnený vyvíjať činnosť pri zaisťovaní prevodu Nehnuteľností i pre Záujemcu o kúpu.

 

II. Práva a povinnosti

(2.1) V prípade, že pričinením Sprostredkovateľa dôjde k sprostredkovaniu príležitosti a možnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom a Vlastníkom, je Vlastník povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi odmenu t.j. províziu uvedenú v Bode III. (viď strana č. 1) (ďalej len „Provízia“). Za zaplatenie Provízie Vlastníkom sa považuje i započítanie čiastky vo výške zodpovedajúcej Provízii so zálohou na zaplatenie Kúpnej ceny zloženej Záujemcom o kúpu podľa rezervačnej zmluvy.

(2.2) Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť právny servis a Vlastník je povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k možnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy so Záujemcom. Vlastník týmto tiež vyhlasuje, že poskytne súčinnosť k zriadeniu záložného práva k Nehnuteľnostiam v prospech poskytovatel úveru, pokiaľ bude Záujemca financovať kúpu Nehnuteľností prostredníctvom úveru.

(2.3) V prípade, že Sprostredkovateľ sprostredkuje Vlastníkovi príležitosť a možnosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu, v ktorej bude skutočná kúpna cena Nehnuteľností vyššia než Kúpna cena, dohodli sa Zmluvné strany, že Provízia Sprostredkovateľa bude zvýšená o čiastku rovnajúcu sa polovici rozdielu medzi kúpnou cenou skutočne dosiahnutou a Kúpnou cenou podľa Bodu II. Zmluvy.

(2.4) Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na Províziu vznikne Sprostredkovateľovi i za situácie, ak Vlastník uzatvorí kúpnu zmluvu (alebo inú zmluvu na ktorej základe alebo v jej dôsledku dôjde k prevodu Nehnuteľností) do jedného (1) roka po skončení tejto Zmluvy, pokiaľ bude uzatvorená medzi Vlastníkom a Záujemcom predstaveným alebo inak navrhnutým či doporučeným Sprostredkovateľom Vlastníkovi po dobu trvania tejto Zmluvy .

(2.5) Vlastník sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy neuzavrie so žiadnou treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom by boli Nehnuteľnosti, ktorých sa sprostredkovanie predaja týka, prípadne ich inzerciu a ani sám neuzavrie zmluvu, ktorej predmetom alebo dôsledkom by bol prevod či budúci prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam na tretiu osobu.

(2.6) Vlastník je povinný umožniť Sprostredkovateľovi vykonávať po predchádzajúcej dohode prehliadky so záujemcami o kúpu Nehnuteľností.

(2.7) Vlastník je povinný informovať Sprostredkovateľa o vrtkých skutočnostiach, a ťarchách týkajúcich sa Nehnuteľností, ktoré majú rozhodný význam pre uzatvorenie zmluvy so Záujemcom.

(2.8) Vlastník vyhlasuje, že je oprávnený s Nehnuteľnosťami disponovať, t j. Nehnuteľnosti predať, pričom nie je nijako a nikým vo svojom dispozičnom práve obmedzený, že na Nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená, práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred písomne neinformoval, okrem bodu B VI. Vlastník sa zaväzuje v prípade, že nie je výlučným vlastníkom ponúkaných nehnuteľností predložiť v lehote 3 dní splnomocnenie na disponovanie predmetom predaja od ostatných spoluvlastníkov Sprostredkovateľovi.

Vlastník výslovne vyhlasuje, že nemá žiadne iné záväzky, ktoré by mohli znamenať obmedzenie, sťaženie či nemožnosť výkonu vlastníckeho práva Záujemcu k Nehnuteľnostiam a že v súvislosti s Nehnuteľnosťami nezamlčal žiadne podstatné skutočnosti a zoznámil Sprostredkovateľa so vrtkými skutočnosťami (napr. faktickými vadami Nehnuteľností), ktoré by mohli mať podstatný vplyv na predaj Nehnuteľností či stanovenie požadovanej Kúpnej ceny.

 

III. Za bezpečenie záväzkov

(3.1) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Vlastník poruší svoje zmluvné povinnosti uvedené v čl. II. Zmluvy alebo sa jeho prehlásenia uvedené v čl. II. ukážu byť nepravdivé, neúplné, klamné alebo zavádzajúce, je Vlastník povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške Provízie.

(3.2) Dohodou podľa predchádzajúceho odseku nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa na náhradu škody. Sprostredkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody vo výške, v akej škoda presahuje čiastku zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho odseku.

(3.3) Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodca má právo s prihliadnutím k hodnote a významu zaisťovanej povinnosti znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu a to až do výšky škody vzniknutej porušením povinnosti.

 

IV. Záverečné ustanovenia

(4.1) Všetky zmeny a doplnky podmienok dohodnutých v tejto Zmluve je možné meniť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme jako neoddeliteľný dodatok Zmluvy.

(4.2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (včítane sporov o platnosť tejto zmluvy, výklad, jej zrušenie a platnosť rozhodcovskej doložky) bude rozhodovať a riešiť jediný rozhodca, a to v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z.. o rozhodcovskom konaní. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie bude pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej RS SOPK) so sídlom Gorkého 9, 816 03 Bratislava podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov

a Rokovacieho poriadku RS SOPK. Rozhodca bude určený žalobcom zo Zoznamu rozhodcov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohoto rozhodcovského súdu. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany záväzné. Prípadné odstúpenie niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť tejto rozhodcovskej doložky.

(4.3) V prípade, že Zmluva je uzatvorená na dobu určitú (viď strana č. 1Bod

IV.) a Sprostredkovateľ oznámi Vlastníkovi doporučeným listom skutočnosť, že došlo k uzatvoreniu písomnej rezervačnej zmluvy so Záujemcom (kupujúcim), Zmluva je splnená sprostredkovateľom doručením oznámenia o uzatvorení rezervačnej zmluvy s kupujúcim, súčasne sa doba trvania zmluvy predlžuje o dobu uvedenú v liste, ktorá je zhodná s dobou rezervačnej zmluvy uzatvorenej záujemcom. V prípade, že Sprostredkovateľ neobstaral v čase účinnosti tejto zmluvy príležitosť a možnosť uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy o prevode nehnuteľností Vlastníkovi, má opčné právo na plnenie tejto zmluvy v lehote 1 mesiaca, ktoré musí Vlastník splniť, ak ho písomne nevypovedal pred uplynutím doby účinnosti tejto zmluvy.

(4.4) V prípade, že Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú (viď strana č. 1 Bod IV.), možno Zmluvu vypovedať jedine písomne. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zmluvnej strane do vlastných rúk. Za doručenú sa považuje písomnosť, ak je uložená na pošte tretím dňom jej uloženia na pošte.

(4.5) Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné všetky právne úkony voči druhému účastníkovi zasielať formou doporučeného listu na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, pokiaľ sa nedohodnú na inej korešpondenčnej adrese. Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade jej odmietnutia, nevyzdvihnutia s účinkami doručenia okamihom jej vrátenia späť odosielateľovi. V prípade, že dôjde k zmene adresy uvedenej v záhlaví, vzniká Zmluvným stranám povinnosť túto skutočnosť oznámiť písomne druhému účastníkovi Zmluvy. Pokiaľ niektorá zo Zmluvných strán túto svoju oznamovaciu povinnosť nesplní, považuje sa za adresu pre doručovanie adresa uvedená v záhlaví Zmluvy.

(4.6) Zmluvné strany sa dohodli, že osobné údaje, ktoré sú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. chránené môžu byť použité s ich súhlasom pre naplnenie účelu tejto zmluvy, inak sú utajené.                          

************************