Geometrické plány

 čo je geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch. 

S M E R N I C E NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A INÉ GEODETICKÉ ČINNOSTI PRE KATASTER NEHNUTEĽNOSTí

                                                                                               § 1

                                                                                     Účel smerníc

Smernice ustanovujú zásady a náležitosti vyhotovenia geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov a dokumentácie týchto prác a zabezpečujú jednotný postup pri meraní zmien pre účely katastra nehnuteľností (ďalej len “kataster”), pri zaznamenávaní výsledkov merania, ako aj pri vykonávaní zmien v súbore geodetických informácií katastra. Smernice podrobnejšie rozpracúvajú ustanovenia osobitného predpisu.

Pri meraní a spracovaní výsledkov merania, ktoré sa vykonáva v rámci obnovy katastrálneho operátu sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom výsledky merania
a spracovania vykonané podľa týchto smerníc sa pri obnove využijú.

Geodetickými činnosťami sa pre účely týchto smerníc rozumejú meračské, zobrazovacie a výpočtové práce, potrebné na vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra.

Zmenou sa na účely týchto smerníc rozumie zmena údajov v súbore geodetických informácií, ktorá má ucelený charakter. Ak sú takouto zmenou dotknuté súčasne viaceré katastrálne územia, zmena je v každom katastrálnom území riešená osobitne, okrem zmeny hraníc územných a správnych celkov (obcí, okresov, krajov) a katastrálnych území .                                                                                                    § 2

                                                                                       Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú ich rozdelením, zlúčením, prípadne zmenou tvaru a vyjadruje stav nehnuteľností a práv viažucich sa k nehnuteľnostiam pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

 

                                                                                                   § 3

                                                                          Použitie geometrických plánov

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv. Je podkladom na zápis zmeny údajov katastra a na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol podkladom na vykonanie zmeny v súbore geodetických informácií.

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra, okrem prípadu uvedeného v § 6 ods. 6.

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán autorizačne overený fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený správou katastra.                                                                                                  § 4

                                                                Účel vyhotovovania geometrických plánov

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

a) rozdelenie nehnuteľností (vzory sú v prílohách č.),

b) úpravu hranice nehnuteľností (vzor je v prílohe č.),

c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (vzory sú v prílohách č.),

d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra evidovaná (vzory sú v prílohách č.),

e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena; vzory sú v prílohách č. . .),

f) odňatie poľnohospodárskej pôdy a vyňatie lesných pozemkov ak sa neodnímajú resp. nevynímajú celé parcely evidované v registri C katastra nehnuteľností (ďalej len v "registri C KN") (vzory sú v prílohách č.),

g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis4)),

h) zlúčenie nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 18),

i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (vzory sú v prílohách č. ),

j) pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis ),

k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v registri C KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel (vzor je v prílohe č. ),

l) zmenu hranice zastavaného územia obce.

Geometrické plány vyhotovujú:

a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti , podľa ods. 1 písm. a) až l),

b) správy katastra podľa ods. 1. písm. g).

Geometrický plán sa vyhotovuje trvanlivým záznamom v predpísanej farebnosti  a úprave tak, aby jednotlivé papierové výstupy zodpovedali vzorom uvedeným v prílohách  ....

Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov. Pri takto vyhotovovaných geometrických plánoch je potrebné zvážiť prípady, v ktorých by nepredloženie jednej verejnej listiny znemožnilo zápis celého geometrického plánu, prípadne jeho časti, aj keď iné právoplatné verejné listiny (pre ktoré je geometrický plán tiež technickým podkladom) sú na zápis do katastra predložené.                                                                                                  § 5

                                                        Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov

Základným podkladom na vyhotovovanie geometrických plánov sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra .

Ďalšími podkladmi, ktorých využitie závisí od účelu a rozsahu meračských prác sú najmä:

a) katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenia nehnuteľností, spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy a železničnej knihy, pozemkových reforiem, verejných listín a iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto nie sú vpísané do listu vlastníctva, ako aj podklady z predchádzajúcich evidencií použité na zmenu obecnej hranice, resp. hranice katastrálneho územia,

b) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného

vyhotovenia stavby ,

c) údaje o bodoch geodetických základov (zoznamy súradníc, geodetické údaje, prehľady bodových polí).

Ak existuje viac využiteľných podkladov, prioritné na vyhotovovanie geometrických plánov sú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Pri pochybnostiach o vhodnosti podkladov je rozhodujúce stanovisko úradného overovateľa.

Geometrický plán sa zásadne vyhotovuje na podklade platných údajov katastra. V prípade, že práva k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou katastra, údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi katastra.

Geometrický plán sa vyhotovuje v registri C KN  spravidla so súčasným uvádzaním práv k nehnuteľnostiam evidovaným v iných podkladoch.