Cenník služieB

I.  Tabuľky cenových rozpätí

 1. Bodové polia
 2. Účelové mapy veľkých mierok
 3. Geometrický plán a vytyčovanie hraníc pozemkov
 4. Projekt pozemkových úprav
 5. Podzemné anadzemné vedenia
 6. Pozdĺžne apriečne profily
 7. Samostatný prvok polohopisu
 8. Kubatúry
 9. Vytyčovacia sieť
 10. Vytýčenie stavebného objektu astaveniska
 11. Kontrolné meranie azameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
 12. Geometrické zameranie avyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
 13. Meranie posunov stavebných objektov
 14. Žeriavové dráhy
 15. Vektorizácia adigitalizácia
 16. Hodinové sadzby

II.  Zásady stanovenia odporúčanej ceny

 1. Cenník geodetických akartografických prác (ďalej len cenník) vydáva Komora geodetov akartografov. Spracovala ho odborná komisia ustanovená za týmto účelom.
 2. Cenník je určený predovšetkým pre právnické afyzické osoby oprávnené kvykonávaniu geodetických a kartografických prác, ale aj pre objednávateľov týchto prác.
 3. Cenník obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických prác avýkonov. Odporúčané ceny boli stanovené za účelom dodržania kvalitatívnych podmienok vzmysle platných predpisov anoriem.
 4. Cenník slúži ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávateľom azhotoviteľom geodetických akartografických prác.
 5. Cenník zohľadňuje STN atechnické predpisy platné kdátumu vydania cenníka.

IIIVšeobecné podmienky

 1. Výkony uvádzané vcenníku sú v Klasifikácii produkcie, ktorú vydal Štatistický úrad SR vjúli 1995, označené číslom 74.20.73. Ceny uvedené vcenníku obsahujú priame anepriame (režijné) náklady výkonov azisk. Ceny neobsahujú náklady na úhradu prípadných škôd na porastoch alebo stavbách, náklady na odstraňovanie prekážok, náklady na mimoriadne dopravné prostriedky, náklady vzniknuté vdôsledku prerušenia práce na základe rozhodnutia objednávateľa, daň zpridanej hodnoty asprávne poplatky. Výška týchto nákladov sa stanoví zmluvnou dohodou primeranou ku konkrétnym prípadom.
 2. Cenník nie je vrozpore sparagrafom 15 Zákona 18/1996 Z.z. ocenách. Cenník svojím cenovým rozpätím odporúča hladinu cien, ktorá je vzmysle paragrafu 546 Obchodného zákonníka aparagrafu 3 ods. 4 Vyhlášky 87/96 Z.z. ocenách, pre odbor geodetických akartografických prác obvyklá.
 3. Tabuľky cenníka sú doplnené:
  • vymedzením podstatných kvalitatívnych podmienok
  • vymedzením dodacích podmienok
  • vymedzením mernej jednotky.
 4. Ceny vytvorené podľa tohto cenníka sa zaokrúhľujú na celú mernú jednotku smerom hore.
 5. Ceny určené rozpätím minima až maxima obsahujú náklady dané najmä:
  • obťažnosťou poľných prác (prehľadnosť aprístupnosť terénu)
  • obťažnosťou kancelárskych prác (forma azložitosť spracovania anadštandartné požiadavky)
  • obsahovou úplnosťou (najmä umáp)
  • bežnými prírodnými, klimatickými, dopravnými vplyvmi (intenzita, vzdialenosť)
  • bežnými podmienkami bezpečného pracovného prostredia vextravilánoch aintravilánoch obcí, miest apriemyselných alebo iných závodoch
  • cenami materiálov akooperáciou zhotoviteľa nevyhnutnou kvykonaniu práce, najmä tiež cenami za získanie údajov od orgánov štátnej správy (využitie údajov obodových poliach, vytýčenie inžinierskych sietí správcami vedení apod.).
 6. Pri extrémnych pracovných podmienkach prírodných, klimatických (hlavne zimných), dopravných (intenzita, bezpečnosť ...), resp. extrémne krátkych časových termínoch, si možno dohodnúť khorným rozpätiam cien percentuálnu prirážku až do 100 % vzávislosti odkonkrétnych extrémnych podmienok apožiadaviek.
 7. Ceny výkonov sú kalkulované na bežný počet merných jednotiek. Pri extrémne vysokom alebo nízkom počte merných jednotiek je nutná individuálna kalkulácia.
 8. Ceny výkonov, ktoré nemožno stanoviť cenami uvedenými vtabuľkách podľa jednotlivých výkonov sa oceňujú hodinovými sadzbami.
 9.  Pri trvalých geodetických výkonoch na stavbách si variantne miesto jednotkových cien, resp. hodinových sadzieb, možno dohodnúť sobjednávateľom ocenenie geodetických výkonov nakonkrétnej stavbe percentuálnych podielom zceny realizácie stavby.
 10. Vcenách nie sú zahrnuté dopravné náklady.